sportVerenigingen

Lijst van alle sportverengingen

 

 

Aanvraag sportsubsidie

Het aanvraagformulier sportsubsidies is tijdelijk niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met de sportdienst.

 

Erkenning sportverenigingen

Een sportvereniging kan zich jaarlijks laten erkennen door het gemeentebestuur.
Wie wil erkend zijn in een bepaald jaar zal een aanvraag moeten indienen voor 15 december van het jaar voorafgaand aan de erkenning.
Erkende sportverenigingen kunnen genieten van de voordeeltarieven voor de huur van accommodaties en het gebruik van materialen.
Enkel erkende sportverenigingen kunnen in het jaar van erkenning een subsidieaanvraag indienen.

Erkenningsreglement sportverengingen

Aanvraag erkenning sportvereniging

Lijst erkende sportverenigingen in 2016

 

Subsidies sportverenigingen

De gemeentelijke sportsubsidie bestaat uit een werkingssubsidie en een opleidingssubsidie.
De werkingssubsidie is een subsidie ter ondersteuning van de kwalitatieve werking van de sportvereniging en wordt opgedeeld in een werkingssubsidie voor sportclubs zonder jeugdwerking en voor sportclubs met jeugdwerking.
Onder jeugdwerking wordt verstaan: het op regelmatige basis organiseren van sport voor -16 jarigen o.l.v. een gediplomeerde trainer die specifiek instaat voor een bepaalde leeftijdsgroep.
De opleidingssubsidie is een subsidie voor de terugbetaling van gevolgde sportbijscholing.
Alle erkende sportverenigingen in een bepaald jaar kunnen in datzelfde jaar een sportsubsidie aanvragen. Zij doen dit via de daarvoor voorziene formulieren en voor 1 april.

 

Subsidiereglement sport 2016-2019