Privacyverklaring gemeente en OCMW Affligem  

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.
 
Gemeente en OCMW Affligem houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.
 
Dit betekent dat wij:
  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.
 
Bij vragen over deze privacyverklaring kan steeds contact opgenomen via onderstaande contactgegevens:
 
Gemeente  Affligem
Bellestraat 99
1790 Affligem
053-64 00 00

 

Goedgekeurde protocollen

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door gemeente en OCMW Affligem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 
  • Om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken
  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van gemeente en OCMW Affligem
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 
 

Opvraging gegevens in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming voor personen die vanwege medische redenen een verhoogde afvalproductie hebben. 

Het bestuur kent een premie toe aan personen die vanwege medische redenen een verhoogde afvalproductie hebben. De hiertoe opgevraagde gegevens uit het bevolkingsregister zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden. Er worden verder geen gegevens doorgegeven aan ILvA of andere partijen. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bijgehouden worden. De verwerkingsgrond onder de AVG voor deze verwerking is “taak van algemeen belang of openbaar gezag”. 
 
De hiertoe opgevraagde gegevens uit het bevolkingsregister zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden.
 

Opvraging gegevens in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar. 

Het bestuur kent een premie toe aan gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar. De hiertoe opgevraagde gegevens uit het bevolkingsregister zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden. Er worden verder geen gegevens doorgegeven aan ILvA of andere partijen. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bijgehouden worden. De verwerkingsgrond onder de AVG voor deze verwerking is “taak van algemeen belang of openbaar gezag”. 
 

Opvraging gegevens in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling medische kosten, conform de voorwaarden gehanteerd door het RIZIV.

Het bestuur kent een premie toe aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling medische kosten, conform de voorwaarden gehanteerd door het RIZIV. De hiertoe opgevraagde gegevens uit de jaarlijkse geactualiseerde lijst die door het OCMW Affligem wordt opgevraagd bij de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden. Er worden verder geen gegevens doorgegeven aan ILvA of andere partijen. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bijgehouden worden. De verwerkingsgrond onder de AVG voor deze verwerking is “taak van algemeen belang of openbaar gezag”. 
 
 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die gemeente en OCMW Affligem verwerken, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
 
Zowel OCMW als gemeente Affligem delen geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Gemeente en OCMW Affligem bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt tenzij dit wettelijk vereist is.
 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.
 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
 
Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.
 
Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie  indien dit onevenredig veel moeite kost.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als gemeente of OCMW Affligem geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.
 

Wijziging privacyverklaring

Gemeente en OCMW Affligem kunnen hun privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.
 

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 
 
 
 
 

Opvraging gegevens in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming voor personen die vanwege medische redenen een verhoogde afvalproductie hebben. 

Het bestuur kent een premie toe aan personen die vanwege medische redenen een verhoogde afvalproductie hebben. De hiertoe opgevraagde gegevens uit het bevolkingsregister zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden. Er worden verder geen gegevens doorgegeven aan ILvA of andere partijen. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bijgehouden worden. De verwerkingsgrond onder de AVG voor deze verwerking is “taak van algemeen belang of openbaar gezag”. 
 
De hiertoe opgevraagde gegevens uit het bevolkingsregister zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden.
 

Opvraging gegevens in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar. 

Het bestuur kent een premie toe aan gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar. De hiertoe opgevraagde gegevens uit het bevolkingsregister zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden. Er worden verder geen gegevens doorgegeven aan ILvA of andere partijen. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bijgehouden worden. De verwerkingsgrond onder de AVG voor deze verwerking is “taak van algemeen belang of openbaar gezag”. 
 

Opvraging gegevens in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling medische kosten, conform de voorwaarden gehanteerd door het RIZIV.

Het bestuur kent een premie toe aan personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling medische kosten, conform de voorwaarden gehanteerd door het RIZIV. De hiertoe opgevraagde gegevens uit de jaarlijkse geactualiseerde lijst die door het OCMW Affligem wordt opgevraagd bij de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), zullen enkel verwerkt worden in het kader van het toekennen van de tegemoetkomingen op de persoonlijke afvalrekening bij ILvA. Aan afvalintercommunale ILvA, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, zal enkel het rijksregisternummer van de referentiepersoon (gezinshoofd) en het bedrag van de tegemoetkoming doorgegeven worden. Er worden verder geen gegevens doorgegeven aan ILvA of andere partijen. De gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bijgehouden worden. De verwerkingsgrond onder de AVG voor deze verwerking is “taak van algemeen belang of openbaar gezag”.