financiële informatie

Deze dienst financiën heeft in de eerste plaats een interne functie. De inwoners kunnen er terecht voor inlichtingen over de gemeentebelastingen, vragen in verband met betalingen en inzage van de begroting en de rekening

De denst financiën heeft tot taak hetgemeentebestuur bij te staan in het financieel beleid:

 • het opmaken van het budget onder leiding van het college van burgemeester en schepenen;
 • de administratieve uitvoering van de begroting (d.w.z. de boekhouding van de erkende vorderingen en van de aangewende uitgaven);
 • het opstellen van leningsdossiers.

De dienst kan op elk ogenblik het bedrag van de gedane ontvangsten en het bedrag van de aangewende uitgaven vaststellen. De boekhouding van deze dienst maakt tevens de verificatie van de boekhouding van de ontvanger mogelijk.

 
Inkomsten van de gemeente

De inkomsten van de gemeente zijn:

 • het Gemeentefonds (een nationale toelage van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken);
 • gemeentebelastingen en retributies
 • dividenden : aandelen in de winst van intercommunales;
 • toelagen
   

Uitgaven van de gemeente

De uitgaven van de gemeente zijn:

 • gewone uitgaven (alles wat met het dagelijks bestuur te maken heeft) ;
 • buitengewone uitgaven (kapitaalsuitgaven voor investeringsgoederen) ;
 • verplichte uitgaven (verplicht in te schrijven in de begroting);
 • niet-verplichte uitgaven : kunnen voorzien worden als de financiële toestand van de gemeente het toelaat.