gemeentehuis

Adviesraden, beheersraden en comités

De bevolking heeft recht van inspraak in de verschillende adviesraden.

Lees meer

 

 

Beleid en management

Welke doelen zijn voor het bestuur de komende jaren belangrijk?

Lees meer

 

Belastingen en retributies

Waarvoor kan de gemeente allemaal een vergoeding vragen?

Lees meer

 

Burgemeester

Waarvoor is de burgemeester verantwoordelijk?

Lees meer

 

 

College van burgemeester en schepenen

Waarover en wanneer beslist het college?

Lees meer

Financieel directeur

Waarom is deze ambtenaar belangrijk?

Lees meer

 

Gemeenteraad

Wie is verkozen als gemeenteraadslid? Waarover beslist de gemeenteraad?

Lees meer

 

Algemeen directeur

Wat is de functie van algemeen directeur?

Lees meer

 

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, afgekort OCMW, is een openbare instantie per gemeente in België. Het OCMW verstrekt diensten aan kansarmen, zorg aan ouderen (het OCMW beheert onder andere bejaardentehuizen) en ook psychische hulp aan de inwoners. ... 

Lees meer

 

Verbroederingen

Affligem buiten de grenzen.

Lees meer