Algemeen directeur

De functie-inhoud van algemeen directeur omvat vier grote luiken :

  1. De notariële functie.
  2. De algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
  3. De voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.
  4. De financiële functie.

 

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het college van burgemeester en schepenen, van het vast bureau en van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij zorgt voor het opstellen en bewaren van de notulen van deze politieke organen en van de zittingsverslagen van de gemeenteraad en de OCMW-raad.
 
Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij staat ook in voor de organisatiebeheersing en de rapportering hierover. De algemeen directeur zorgt in samenwerking met het managementteam en de diensthoofden voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. De beleidsmensen moeten met kennis van zaken een wettelijke en gemotiveerde beslissing kunnen nemen. Hun beslissingen moeten nadien door de diensten correct uitgevoerd worden.
 
De algemeen directeur heeft ook een financiële functie. Hij ondertekent de betalingsopdrachten en bevestigt de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven. Dit gebeurt in samenwerking met de financieel directeur en de financiële dienst.
 
De algemeen directeur van Affligem is Frédéric Pipelers.