Gemeentelijke raad voor

ontwikkelingssamenwerking (GROS)

 

Affligem in de Wereld: de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking of GROS

 
“Oog voor actie in het noorden, blik gericht op het zuiden”. Deze slagzin verwoordt zeer mooi de doelstelling van de GROS. Sinds zijn oprichting meer dan 12 jaar geleden heeft de GROS, met ondersteuning vanuit het gemeentelijke beleid, reeds heel wat kunnen verwezenlijken. Zo zijn we er bijv. erg trots op dat Affligem Fair Trade gemeente is en zijn we de enthousiaste organisatoren van het jaarlijkse wereldfeest Patro del Mundo. Naast in eigen initiatieven investeren we in projectondersteuning en in noodhulp.
 
De taak van de GROS is drieledig:
1. Mogelijkheden creëren voor overleg tussen organisaties en personen actief
    binnen het (ruime) domein van ontwikkelingssamenwerking
2. Informeren en sensibiliseren van de Affligemse bevolking
3. Adviseren van het gemeentebestuur
 
De GROS ziet ontwikkelingssamenwerking niet enkel als samenwerking met en/of ten dienste van het Zuiden, maar ruimer. Er is ook aandacht voor het vluchtelingen en –asielbeleid, voor intercultureel samenleven, voor de vredesthematiek, voor eerlijke handel (ook bij ons) en voor duurzaamheid.
 
In de GROS zetelen mensen in eigen naam of vanuit een vereniging - zowel vanuit Affligemse verenigingen als uit de plaatselijke afdelingen van (inter)nationale verenigingen (bijv. de plaatstelijke afdeling van 11.11.11.). 
 
Hier volgt wat meer informatie over de belangrijkste doelstellingen en
de bijhorende acties:

 

Sensibilisering

Ons doel: Inwoners in Affligem aanzetten tot internationale solidariteit door hen kennis, inzicht en betrokkenheid (via informatie, contacten, ontmoetingen …) bij te brengen over de leefsituatie in het Zuiden en de verhoudingen tussen Zuid en Noord. We willen werken aan een correcte beeldvorming om zo de inwoners  te prikkelen tot nadenken en eventueel tot actie hier en in het Zuiden. We richten ons hierbij op volwassenen maar zeker ook op kinderen en jongeren. 
Enkele van onze eigen initiatieven zijn: informatieverstrekking op Affligem Kermist, de jaarlijkse organisatie van het wereldfeest Patro del Mundo (met een specifiek aanbod voor kinderen), Fair Trade werking (met o.a. ook bewustmaking via scholen en jeugdwerking – zie ook verder), geregelde berichtgeving in Affligem Gespot, enz. Daarnaast ondersteunen we ook initiatieven van anderen via onze projectondersteuning.

 

Projectondersteuning

Ons doel: aanmoedigen en ondersteunen van mensen uit Affligem die zich inzetten voor een concreet project in het zuiden  en/of een bewustmakingsactie hier door hun initiatief of project een financieel duwtje in de rug te geven. 
Door projectondersteuning  komen we misschien nog het dichtst bij de doelstelling van de GROS, zoals die is verwoord in onze slagzin “Oog voor actie in het noorden, blik gericht op het zuiden”. Het is de bedoeling deze projectsteunverlening ook te gebruiken voor sensibilisatie. Terugkoppeling is belangrijk en kan door bijvoorbeeld een tentoonstelling, een infoavond of een lessenpakket/informatiemoment in de school. Wenst u meer informatie hierover? Wil u een beroep doen op projectondersteuning? Neem gerust contact op: mail naar ontwikkelingssamenwerking@affligem.be of bel even op: 053-64 00 45. 
 

Fair Trade : duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid

Ons doel: stimuleren van eerlijke (wereld)handel en streven naar een duurzaam en eerlijk aankoop- en bestedingsbeleid.
Als onderdeel van de GROS werking zet de Fair Trade werkgroep zich actief in voor het stimuleren van eerlijke (wereld)handel. Affligem behaalde in 2012 de titel van Fair Trade gemeente en in 2017 werden alle Affligemse scholen Fair Trade school. 
Het principe van Fair Trade (eerlijke handel) is dat aanbieders van landbouw- en andere producten in het Zuiden een eerlijke prijs ontvangen voor hun handelswaren. Dit wil zeggen een prijs die in verhouding staat tot de arbeid en de kosten die een landbouwer heeft geïnvesteerd in het product, zodat hij op een menswaardige manier in zijn onderhoud kan voorzien. 
 
Het is geenszins de bedoeling van Fair Trade om concurrentie aan te gaan met producenten uit onze eigen streek. Fair Trade vraagt een duurzaam voedsel- en handelsbeleid waarbij dure, milieubelastende en nutteloze transporten worden vermeden. Zo moeten groenten en fruit die hier kunnen worden geproduceerd, niet uit het Zuiden worden ingevoerd. Fair Trade is dus zeker niet nadelig voor de lokale productie en tewerkstelling! Enkel wanneer producten niet lokaal kunnen worden geproduceerd (koffiebonen, cacao, bananen,…), vragen we dat ze aan een eerlijke prijs worden verhandeld zodat de economie in het Zuiden niet wordt ontwricht. 
 
De Fair Trade werkgroep van de GROS stimuleert de lokale productie en tewerkstelling door zo’n drietal keer per jaar fruit aan te kopen bij lokale producenten voor alle kinderen in de Affligemse scholen. Dit initiatief loopt in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep Gezondheid en Preventie. Op die manier leggen we een link met duurzame productie en tewerkstelling in eigen streek. Fair Trade producten worden ook verkocht in diverse handelszaken in Affligem, ook op deze manier kan de lokale handel dus ondersteund worden.
 

Noodhulp

Ons doel: (oproepen tot) solidariteit in geval van rampen.
Rampen noodzaken vaak dringende hulpverlening. De GROS adviseert het gemeentebestuur in het kader van dergelijke hulpverlening. De gemeente, die dicht bij de bevolking staat, kan de golf van solidariteit die vaak ontstaat na rampspoed immers mee opvangen en kanaliseren. Bovendien kan de GROS ook beslissen om uit de eigen middelen een bijdrage te storten.
 

Organisatie

Wenst u ook mee te helpen? Of heeft u nog suggesties voor de GROS?

Neem dan gerust contact op met de dienst Welzijn & Cultuur via ontwikkelingssamenwerking@affligem.be of 053.64 00 45. 

 

Statuten van de GROS

Subsidiereglement van de GROS