Het Forum is een verkeersplatform dat het gemeentelijke beleid inzake mobiliteit (in zijn ruime betekenis) ondersteunt en inhoud geeft. De adviesverlening door het Forum is enerzijds verankerd in het Decreet over het Lokaal Bestuur Art 304 Participatie van de burger, anderzijds kan het Forum op eigen initiatief adviezen verlenen over mobiliteitsitems binnen de gemeente (zie artikel 4 Taken van het Forum).
- Het Forum beoogt het behoud, de verbetering en de uitwerking van een goede verkeersveilige mobiliteit binnen de gemeente voor alle weggebruikers volgens het STOP principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé vervoer).
- Het Forum adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk en mobiliteitsgebonden analytisch standpunt.
- De adviezen van het Forum hebben steeds tot doel de kwaliteit van de mobiliteit binnen de gemeente te waarborgen met respect en inspraak van de inwoners in een landelijk Affligem.

Wat zijn de taken van het forum?
1. op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad advies uitbrengen over het beleid met betrekking tot verkeer en mobiliteit, zoals over voorontwerpen met betrekking tot mobiliteit, verkeersinfrastructuur of over projecten, die een belangrijke weerslag hebben op verkeer en mobiliteit, ongeacht het beleidsdomein;
2. uit eigen beweging de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit volgen en interpreteren;
3. op verzoek van burgers / buurtcomités mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken;
4. op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op bovenlokaal of gemeente overschrijdend niveau in alle beleidsfasen;
5. Het Forum heeft het recht om over (beleids-)dossiers, waarvan zij vindt dat er verkeer of mobiliteitsbelangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad of aan het schepencollege.
6. Het Forum kan interne werkgroepen oprichten om specifieke items m.b.t. verkeer en mobiliteit te onderzoeken.

Hoe is het forum samengesteld?
Het forum bestaat uit 13 stemgerechtigde leden:
3 deskundigen en 10 leden van maatschappelijk geledingen, telkens bestaande uit 1 effectief lid of een vaste plaatsvervanger:
- één afgevaardigde van elke scholengemeenschap;      2 stemmen
- één afgevaardigde van de fietsersbond;              1 stem                                                                    
- één afgevaardigde van de milieuraad;                1 stem                                                                        
- één afgevaardigde van de GECORO;                    1 stem                                                                            
- één afgevaardigde van de sportraad;                 1 stem                                                        
- één afgevaardigde van  de gidsen;                   1 stem
- één afgevaardigde van de seniorenraad;              1 stem                                                        
- één afgevaardigde van UNIZO afdeling Affligem;      1 stem                                                  
- één afgevaardigde van de jeugdraad;                 1 stem                                                                      

Niet stemgerechtigde leden (nemen enkel deel aan de besprekingen en toelichtingen):
- Uit het college van burgemeester en schepenen kan iemand aanwezig en dit al dan niet aangevuld met iemand van de gemeentelijke administratie of Politiezone om duiding te geven of ondersteuning te bieden bij de bespreking van lopende dossiers die een link hebben met verkeer en mobiliteit in het algemeen.