Toegelaten arbeid voor

gepensioneerden

Bijverdienen mag! Elke gepensioneerde kan naast zijn pensioen nog wat bijverdienen. Indien het hierdoor verworven inkomen lager ligt dan een bepaald plafond, dan heeft dit geen weerslag op het pensioen. Deze "bijverdieners" worden ingedeeld in twee categorieën, nl. de weduwen/weduwnaars en de andere gepensioneerden. Het verschil hierbij is dat de weduwen/weduwnaars, onder bepaalde voorwaarden, een hoger toegelaten inkomen uit arbeid mogen in rekening brengen. De echtgenoten van gepensioneerden kunnen nog aan het werk zijn terwijl zij een gezinspensioen ontvangen.
De beroepsactiviteit van de echtgeno(o)t(e) heeft geen invloed op de uitbetaling van een gezinspensioen, voor zover de inkomsten onder de jaargrens liggen. Een gepensioneerde met een te laag pensioen die recht op een gewaarborgd inkomen, kan ook toegelaten arbeid uitoefenen, maar deze geeft aanleiding tot de vermindering van het gewaarborgd inkomen.