Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft.
 
De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:
    • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar.
      De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen
      voor zijn.
    • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in
      het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
    • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die
      onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden.
      De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet
      gericht worden aan de minister van Justitie.
    • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk
      aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als
      hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
    • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van
      de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame         
      levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk
      voordeel, is verboden.
 
De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.
 

Procedure

    • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is
      ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
      Wonen beide partners in het buitenland? Dan kun je aangifte doen in
              o de laatste woonplaats van jou of je partner
              o de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
                 (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen)
                  van jou of je partner
              o de geboorteplaats van jou of je partner
    • Een huwelijk aanvragen doe je via het aangifteformulier. De gemachtigde van de
      ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt of de partijen aan de voorwaarden
      voldoen. Zo ja, dan worden jullie uitgenodigd om de aangifte te komen
      ondertekenen. Dit moet minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum
      gebeuren.
    • Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten
      voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal
      6 maanden oud zijn.
    • Eventueel kun je getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij je
       huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen
       bloedverwant te zijn.
    • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
    • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.
    • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en
       eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.
 
Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.
 

Wat meebrengen

    • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
    • Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris
      voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register
      van Huwelijksovereenkomsten.
 

Bedrag

    • 25 euro (trouwboekje inbegrepen) als je trouwt tijdens de openingsuren;
    • 125 euro (trouwboekje inbegrepen) als je trouwt buiten de openingsuren,
      behalve op zaterdag;
    • 260 euro (trouwboekje inbegrepen) als je trouwt op een zaterdag, een brugdag of
      een dienstvrijstellingsdag;
    • 30 euro voor een duplicaat van het trouwboekje, wegens verlies, diefstal of
      beschadiging.
 

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek